Hva tilbys:

Psykoterapi

Psykoterapi er en fellesbetegnelse for samtalebaserte behandlingsformer ved psykiske lidelser. Dette kan skje individuelt, som par eller i gruppe. De aller fleste ønsker individuelle samtaler for å få hjelp til å håndtere psykiske vansker, en krevende livssituasjon, eller utfra et ønske om å bli bedre kjent med seg selv.

Selvfinansiert behandling

Da min privatpraksis er uten offentlig tilskudd må man normalt betale for hele behandlingen selv. Til gjengjeld har jeg vanligvis relativt kort ventetid sammenliknet med det offentlige og du trenger ikke henvisning fra lege. For priser se her.

Forsikringsfinansiert behandling

Sykeforsikringer dekker ofte utgifter til psykologbehandling for inntil 10 timer. Dersom du lurer på om du kan ha rett på forsikringsfinansiert behandling kan du ta kontakt med ditt forsikringsselskap. Er du arbeidstaker kan det hende du får dekket behandling gjennom din arbeidsgivers forsikring.

Mange forsikringsselskaper benytter seg av faste tilknyttede behandlere, men de aller fleste er åpne for å dekke utgifter hos selvvalgt behandler dersom man legger ut for timene. Det er i såfall lurt å be om en betalingsgaranti fra forsikringsselskapet i forkant og viktig at du informerer meg om dette ved behandlingsstart.

Trygderefundert behandling

En liste over de privatpraktiserende psykologene med offentlig støtte finner du her. Det er imidlertid svært få avtalespesialister i området, noe som gjør at ventetiden deres kan være lang.

Som en del av min karakteranalytiske videreutdanning (for tiden veileder- og lærerutdanning) har jeg trygderefusjonsavtale for et begrenset antall pasienter. Disse tilbys psykoterapi til redusert pris. For å komme i betraktning for dette kreves henvisning fra lege, og ventetiden er vanligvis lengre enn for selvfinansiert og forsikringsfinansiert behandling. Da kapasiteten på ordningen er svært begrenset og gjerne tilbys pasienter i intensiv langtidspsykoterapi kan det være lurt å forhøre seg om det er ledige plasser forut for at det bes om henvisning fra lege.

Utredning / Spesialisterklæringer

Jeg bistår med utredning av psykiske lidelser samt spesialisterklæringer til bruk i møte med NAV, søknad om voldsoffererstatning etc. En slik utredning innebærer normalt en kombinasjon av samtaler (klinisk intervju) og bruk av psykologiske tester/spørreskjemaer som kan fylles ut hjemme før/mellom timene. I noen tilfeller (f.eks. ved mén- eller voldsoffererstatning) innebærer det også en gjennomgang av sakspapirer, sykejournal etc. Avslutningsvis skrives en spesialisterklæring som kan gi grunnlag for arbeidsavklaringspenger, ménerstatning, voldsoffererstatning ell.

Timeomfanget varierer avhengig av problemstilling samt formålet med spesialisterklæringen.

Ifbm. utredninger er det aktuelt å benytte kartleggingsverktøy fra CheckWare – en sikker eHelse-løsning for psykometriske tester. Man mottar da en sms med innloggingsinformasjon og besvarer spørreskjemaer online. Mange av testene er lisensierte og det er administrative kostnader forbundet med bruken. Utgiftene tilkommer utredningskostnaden.

Henvisning til spesialisthelsetjenesten

Fra 1. juli 2015 fikk psykologer rett til å henvise pasienter til spesialisthelsetjenesten og psykisk helsevern. Med andre ord trenger man ikke lengre å ta veien om fastlegen for å bli henvist til det offentlige hjelpeapparatet.

Jeg tilbyr vurderingssamtaler og utredning, og kan henvise direkte til det offentlige i de tilfeller hvor dette er ønskelig og hensiktsmessig. For en grundig avklaring og god henvisning bør man beregne 2-5 timer (inkl. skrivearbeid).

Parterapi

I perioder med begrenset kapasitet viderehenvises forespørsler om parterapi til andre psykoterapeuter.

Veiledning

Jeg tilbyr veiledning og undervisning for helsepersonell, psykologer, barnevern etc. – både individuelt og i gruppe. Ta gjerne kontakt for å drøfte et samarbeid.

Min yrkesutøvelse er integrativ i praksis. Fleksibelt benyttes elementer fra ulike kunnskapstradisjoner og psykoterapiretninger for å imøtekomme den enkeltes behov. Samtidig har jeg en psykodynamisk forankring med vekt på relasjonell psykoanalyse, karakteranalyse, moderne utviklingspsykologi og tilknytning. Jeg er således opptatt av å se de relasjonelle utfordringene, konfliktene og behovene bak symptomene som presenteres. I psykoterapiveiledning vil et karakteranalytisk perspektiv bidra til en veklegging av den kroppslige, non-verbale kommunikasjonen sammen med et relasjonelt blikk på det som foregår i det terapeutiske rommet.

Bedriftstjenester

Bedrifter med ønske om psykologtjenester kan ta kontakt for å drøfte et samarbeid. Jeg kan bistå på områder som oppfølging av ansatte, veiledning av ledere, assistanse i forbindelse med konflikter og arbeidsmiljø, samt utarbeide kurs og undervisning tilpasset arbeidsplassens behov.

Undervisning

Jeg tilbyr kurs, forelesninger og undervisning etter anmodning. F.eks. forståelse og behandling av spiseforstyrrelser, karakteranalytisk terapi, kroppen i psykoterapi, mindfulness, behandling av traumer, psykodynamisk psykoterapi mm.