Priser

Selvfinansiert behandling

Jeg har ikke driftstilskudd eller fullverdig trygderefusjonsavtale. Dette innebærer at behandlingen ikke dekkes av det offentlige. Til gjengjeld har jeg kortere ventetid enn det offentlige og du trenger ikke henvisning fra lege.

For privatpersoner gjelder følgende priser fra 01.08.19:

Enkeltperson (45 min)*: kr. 1160,-

Enkeltperson dobbeltime (90 min)*: kr. 2320,-

Hastetimer enkeltperson (45 min): kr. 1690,-

Hastetimer enkeltperson (90 min): kr. 3250,-

Par/familie (45 min)*: kr. 1690,-

Par/familie dobbeltime (75 min)*: kr. 2450,-

Annet arbeid (telefoner, uttalelser, epikriser etc.), pr. påbegynte 15 min: kr. 335,-

Ved utredning vha. CheckWare faktureres administrative utgifter.

*For timer på kveldstid (etter kl 1600) tas et tillegg på kr. 170,- pr. time.

NB: Prisene justeres årlig i august/september. Når tredjepart betaler (eksempelvis arbeidsgiver, forsikringsselskap, NAV, Kontoret for voldsoffererstatning etc.) gjelder andre priser.

Avbestilling

Timer som ikke er avbestilt eller endret innen 48 timer før avtalt tid må betales i sin helhet. Dette gjelder uavhengig av årsak, også ved avbestilling som følge av sykdom.

Betaling

Betaling skjer i hovedsak ved bruk av bankterminal. Etter avtale kan man også betale kontant eller få tilsendt faktura.

Forsikringsfinansiert behandling

Sykeforsikringer dekker ofte utgifter til psykologbehandling for inntil 10 timer. Dersom du lurer på om du kan ha rett på forsikringsfinansiert behandling kan du ta kontakt med ditt forsikringsselskap. Er du arbeidstaker kan det hende du får dekket behandling gjennom din arbeidsgivers forsikring.

Mange forsikringsselskaper benytter seg av faste tilknyttede behandlere, men de aller fleste er åpne for å dekke utgifter hos selvvalgt behandler dersom man legger ut for timene. Det er i såfall lurt å be om en betalingsgaranti fra forsikringsselskapet i forkant.

Trygderefusjonsavtale

Tilknytningen til Norsk Karakteranalytisk Institutt, hvor jeg pågående tar en lærer- og veilederutdanning, gir meg delvis trygderefusjon for et begrenset antall pasienter. Disse tilbys psykoterapi til redusert pris. Da kapasiteten på ordningen er svært begrenset og i hovedsak tilbys pasienter i intensiv langtidspsykoterapi (1-2 timer pr. uke), kan det være lurt å forhøre seg om det er ledige plasser forut for at det bes om henvisning fra lege.

Utredning / Spesialisterklæringer

Jeg bistår med utredning av psykiske lidelser samt spesialisterklæringer til bruk i møte med NAV, søknad om voldsoffererstatning etc. En slik utredning innebærer normalt en kombinasjon av samtaler (klinisk intervju) og bruk av psykologiske tester/spørreskjemaer som kan fylles ut hjemme før/mellom timene. Avslutningsvis skrives en spesialisterklæring som kan gi grunnlag for arbeidsavklaringspenger, voldsoffererstatning ell. Timeomfanget varierer avhengig av problemstilling og vil avtales i hvert enkelt tilfelle.

Ifbm. utredninger er det aktuelt å benytte kartleggingsverktøy fra CheckWare – en sikker eHelse-løsning for psykometriske tester. Man mottar da en sms med innloggingsinformasjon og besvarer spørreskjemaer online. En del av disse er lisensierte og det er administrative kostnader forbundet med bruken. Utgiftene tilkommer utredningskostnadene.

Veiledning/undervisning

Pris for veilednings- og undervisningsoppdrag avtales i hvert enkelt tilfelle.

Attester/epikriser/uttalelser/telefoner

Når undertegnede bes snakke med pårørende, fastlege eller andre instanser tas det betalt tilsvarende den tiden som benyttes etter en takst på kr. 335,- pr. påbegynte 15 min (inkl. journalskriving). For attester, epikriser, uttalelser og erklæringer ifbm. pågående behandling faktureres det etter en timesats på kr. 1160,-