Utredning / Spesialisterklæringer

Utredning / Spesialisterklæringer

Jeg bistår med utredning av psykiske lidelser samt spesialisterklæringer til bruk i møte med NAV, søknad om voldsoffererstatning etc. En slik utredning innebærer normalt en kombinasjon av samtaler (klinisk intervju) og bruk av psykologiske tester/spørreskjemaer som kan fylles ut hjemme før/mellom timene. I noen tilfeller (f.eks. ved voldsoffererstatning) innebærer det også gjennomgang av sakspapirer, sykejournal etc. Avslutningsvis skrives en spesialisterklæring som kan gi grunnlag for arbeidsavklaringspenger, voldsoffererstatning ell.

Timeomfanget varierer avhengig av problemstilling samt formålet med spesialisterklæringen.

Ifbm. utredninger er det aktuelt å benytte kartleggingsverktøy fra CheckWare – en sikker eHelse-løsning for psykometriske tester. Man mottar da en sms med innloggingsinformasjon og besvarer spørreskjemaer online. Mange av testene er lisensierte og det er administrative kostnader forbundet med bruken. Utgiftene tilkommer utredningskostnaden.