Priser

Selvfinansiert behandling

Individualterapi / konsultasjon (45 min): kr. 1350,-

Klokketime (60 min): kr. 1800,-

Veiledning, enkeltperson (45 min): kr. 1500,-

Par, familie og foreldreveiledning (45 / 75 min): kr. 1800,- / 2600,-

E-terapi (video- eller telefonsamtaler): Tilbys til samme pris som ved fysisk oppmøte.

Annet arbeid: F.eks. telefoner, uttalelser, tverrfaglig samarbeid, epikriser, vurdering av testresultater etc. faktureres etter en timesats på kr 1350,- pr. time evt. kr 400,- pr. påbegynte 15 min.

Kveldstillegg: Ved samtaler på ettermiddag/kveld (etter kl 1600) tas et tillegg på kr. 150,- pr. time.

Hastetimer: Ved ønske om snarlig time (dvs. før neste ledige ordinære time), faktureres et tillegg på 50 % av ordinær pris. NB: For øyeblikkelig hjelp skal fastlege evt. legevakten kontaktes.

Når tredjepart betaler (f.eks. forsikringsselskap, arbeidsgiver, NAV etc.) gjelder egne priser.

Priser pr. 01.08.22. Takstene justeres årlig.

Avbestilling

Timer som ikke er avbestilt eller endret innen 48 timer før avtalt tid må betales i sin helhet. Dette gjelder uavhengig av årsak, også ved avbestilling som følge av sykdom.

Betaling

Betaling skjer i hovedsak ved bruk av bankterminal. Etter avtale kan man få tilsendt faktura eller betale med VIPPS til Psykolog Kenneth F. Jørgensen, vippsnummer: 604538.

Forsikringsfinansiert behandling

Sykeforsikringer dekker ofte utgifter til psykologbehandling for inntil 10 timer. Dersom du lurer på om du kan ha rett på forsikringsfinansiert behandling kan du ta kontakt med ditt forsikringsselskap. Er du arbeidstaker kan du muligens få dekket behandling gjennom din arbeidsgivers forsikring.

Mange forsikringsselskaper benytter seg av faste tilknyttede behandlere, men de aller fleste er åpne for å dekke utgifter hos selvvalgt behandler dersom man legger ut for timene.

Trygderefusjonsavtale

I kraft av å være lærer og veileder ved Norsk Karakteranalytisk Institutt har jeg trygderefusjon for et begrenset antall pasienter. Disse kan tilbys psykoterapi til redusert pris. Da kapasiteten på ordningen er svært begrenset og tilbudet primært tilbys pasienter med ønske om intensiv langtidspsykoterapi (1-2 timer pr. uke), er det lurt å forhøre seg om det er ledig kapasitet på ordningen forut for at det bes om henvisning fra lege.

Utredning / Spesialisterklæringer

Som spesialist i klinisk voksenpsykologi påtar jeg meg sakkyndige oppdrag og bistår med utredning av psykiske lidelser, samt spesialisterklæringer til bruk i møte med NAV, menerstatning, søknad om voldsoffererstatning mm. Dette arbeidet innebærer normalt en kombinasjon av samtaler (klinisk intervju) og bruk av psykologiske tester/spørreskjemaer. I noen tilfeller (f.eks. ved søknad om ménerstatning og voldsoffererstatning) innebærer det også en gjennomgang av sakspapirer, sykejournal etc. Avslutningsvis skrives en spesialisterklæring som kan gi grunnlag for arbeidsavklaringspenger, ménerstatning, voldsoffererstatning eller annet.

Timeomfanget varierer avhengig av problemstillingen og formålet med spesialisterklæringen.

Veiledning / undervisning

Pris for veilednings- og undervisningsoppdrag avtales i hvert enkelt tilfelle.

Attester/epikriser/uttalelser/telefoner

Når undertegnede bes snakke med pårørende, fastlege eller andre instanser eller skriver attester, epikriser, uttalelser eller erklæringer tas det betalt tilsvarende den tiden som benyttes etter en takst på kr. 1350,- time eller kr. 400,- pr. påbegynte 15 min (inkl. journalskriving).