Sakkyndig arbeid

Som spesialist i klinisk voksenpsykologi påtar jeg meg sakkyndige oppdrag og bistår med utredning av psykiske lidelser, samt spesialisterklæringer til bruk i møte med NAV, i forbindelse med søknad om menerstatning, søknad om voldsoffererstatning mm.

Det sakkyndige arbeidet innebærer normalt en kombinasjon av samtaler (klinisk intervju), kartlegging ved hjelp av spørreskjemaer og gjennomgang av sakspapirer, sykejournal etc. Avslutningsvis skrives en spesialisterklæring som kan gi grunnlag for vurdering av arbeidsavklaringspenger, ménerstatning, voldsoffererstatning eller annet.

Timeomfanget varierer avhengig av problemstillingen og formålet med spesialisterklæringen, men grundige spesialisterklæringer kan være omfattende, tidkrevende og kostbare.

Dersom NAV formelt anmoder om dette, dekker de utgifter etter egne L-takster, men for at NAV skal dekke slike utgifter må de foreligge en skriftlig forespørsel fra NAV. I andre saker kan det være den enkelte selv som må legge ut for spesialisterklæringen. Ved søknad om voldsoffererstatning er det klokt å søke om forhåndstilsagn for dekning av utgifter, noe som bekrefter at Kontoret for voldsoffererstatning vil dekke utgiftene.

For å effektivisere tiden som benyttes på kartlegging / utredning benyttes det digitale kartleggingsverktøy via CheckWare – en sikker eHelse-løsning for psykometriske tester. Man mottar sms fra PsykBase med innloggingsinformasjon til CheckWare og besvarer spørreskjemaer online.